Udstykning

Udstykning og skel – af alt fra veje til vindmølleparker

Privat praktiserende landinspektører med beskikkelse fra staten er de eneste, som kan foretage matrikulære arbejder i Danmark. Matrikulære arbejder dækker over skelfastlæggelse, udstykning af nye ejendomme, arealoverførelse mellem ejendomme, sammenlægning af ejendomme og skelforretninger. Det vil sige, at LandSyd kan hjælpe dig med alle former for ændringer af din faste ejendom, om du sælger et stykke havejord til naboen eller udstykker 30 nye parcelhusegrunde.

LandSyds historie kan føres helt tilbage til 1880’erne, og vi har lige siden arbejdet som privat praktiserende landinspektører for alle former for kunder og med alle former for opgaver. Du får derfor en adgang til en enorm erfaring og lokalkendskab ved at vælge LandSyd.

Skelretablering

Er du i tvivl om skellets placering, og kan du eksempelvis ikke finde skelpælene, udfører LandSyd I/S skelfastlæggelse ud fra de oprindelige mål og forholdene på stedet. I kraft af vores arkiv, der rækker mere end 100 år tilbage, kan vi hurtigt finde frem til skellets rette placering og afmærke det med nye skelpæle.

Arealoverførsel

Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken.
Derudover kræver det accept fra begge grundejere samt overholdelse af en række love med videre, hvilket landinspektøren i forbindelse med sagsudarbejdelsen påser. Arealoverførsel kræver også, at landinspektøren forholder sig til de tinglyste forhold som servitutter og panteforhold.

Sammenlægning

Hvis to arealer med hver deres matrikelnummer ejes af den samme person, grænser op til hinanden og ligger i samme sogn og kommune, kan de sammenlægges. Dette kan ofte være en fordel eller en nødvendighed, hvis arealet eksempelvis skal udstykkes i mindre dele, eller hvis der skal opføres byggeri tæt på eller over skel.

Udstykning

Udstykning foretages af en beskikket landinspektør, når en del af en ejendom skal sælges som en ny selvstændig ejendom, eller der er behov for særskilt pantsætning. Det kan desuden være nødvendigt at udstykke, hvis man ønsker at lave en aftale med en længere løbetid end 30 år.
Det er typisk tale om udstykninger af parcel- og sommerhusgrunde, erhvervsarealer og frastykning af landbrugsbygninger og jorder.

Ejendomsberigtigelse 

Hvis grænserne i marken ikke stemmer overens med grænserne i de digitale matrikelkort, kan der blive tale om at foretage en ejendomsberigtigelse. Der er dog en række krav, der skal opfyldes. Kontakt LandSyd for at høre om muligheder og begrænsninger ved ejendomsberigtigelse.
Hvis der ikke kan opnås enighed om den nye grænse, kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt med en skelforretning.

Skelforretning

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om skellets placering, kan der blive behov for en skelforretning. En skelforretning er en form for retssag, hvor det er en beskikket landinspektør, som agerer dommer.
Hvis ikke parterne kan forliges, bliver der afsagt en kendelse, som kan ankes til byretten. LandSyd har stor erfaring i skelforretninger og rådgiver gerne om mulighederne.

 

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik