Lokalplaner

Lokalplaner – vi hjælper med alle aspekter

Hvis projekter vurderes at medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø, skal der udarbejdes lokalplaner for projekterne. Denne vurdering foretages af kommunerne.

En lokalplan giver mulighed for at fastlægge en lang række bindinger til et projekt, men gør det også muligt at fravige bygningsreglementets bestemmelser for at muliggøre det givne projekt. Herudover er der krav om en minimum otte ugers offentlighedsperiode, hvor naboer og andre berørte parter kan komme til orde. I sidste ende er det op til byrådet, om lokalplanen skal vedtages.

LandSyd har mange års erfaring med lokalplanudarbejdelse og ikke mindst med de mange afledte lovområder, som skal behandles i forbindelse med en lokalplan. Kontakt en af vores dygtige plankonsulenter for at høre nærmere om mulighederne for at gennemføre netop dit projekt.

Lokalplaner

LandSyd er et kvalitetsbåret landinspektørfirma med rødder i det syd- og vestjyske. Vi sætter os altid i kundernes sted og leverer rådgivning ud fra kundens forudsætninger og behov.

Vi har igennem de seneste år udviklet og forfinet vores planmæssige kompetencer, og vi har gennem tiden udarbejdet mere end 200 lokalplaner, primært i det syd- og vestjyske.

Udover de mange traditionelle planer for nye boligområder har vi eksempelvis udarbejdet lokalplaner i det åbne land for indpasning af store anlæg, vi har lavet detailhandelsplanlægning, vi har lavet højhuse og fill-in byggeri med mere. Vi har både stået som ansvarlig for alt materiale og proces på bygherrens vegne, ligesom vi har udarbejdet lokalplaner som konsulenter for kommunerne.

Vores vision er at lave planlægning, der både giver kommunerne en tryghed i forhold til reguleringsniveauet samtidig med, at bygherre kan opføre det ønskede projekt.

Vi har valgt at fokusere vores faglige kræfter på det planlovsfaglige, og derudover inddrager vi relevante samarbejdspartnere i forbindelse med øvrige miljøforhold, for eksempel støjberegninger og registrering af Bilag IV-arter.

I er naturligvis meget velkommen til at ringe og få en uforpligtigende snak med os, så vi i fællesskab kan finde steder, hvor vi kan understøtte jeres udvikling og bidrage med en værdiforøgelse til jeres projekter.

Udover at udarbejde og koordinere udarbejdelsen af hele lokalplaner, rådgiver vi også om enkelte delelementer.

Vi bistår kommuner med notater om rækkevidden af planlovens reguleringsmuligheder, vi leverer grundlaget for udfærdigelsen af geo-realistiske visualiseringer, vi udarbejder servitutredegørelser, laver udstykningsplaner og bistår med andre delelementer i planlægningsprocessen, herunder ændringer i kommuneplanen, miljøvurderingsscreeninger, VVM-anmeldelser og koordinering af de enkelte bidrag.

Kommuneplan

LandSyd laver oftest tillæg til kommuneplanerne, når det ønskede lokalplansprojekt ikke helt stemmer overens med kommuneplanens bestemmelser.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner skal screenes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. LandSyd udarbejder screeninger i forbindelse med lokalplan og kommuneplanændringer og i enkelte tilfælde også en egentlig miljøvurderingsrapporter, hvis kommunen vurderer, at det er påkrævet.

VVM – screeening og redegørelse

Reglerne om VVM udvikler sig hele tiden, og en lang række projekter kræver efterhånden, at der foretages VVM-anmeldelse og udarbejdes udkast til VVM-Screening i samarbejde med kommunerne. I nogle tilfælde skal der også udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse med detaljerede beskrivelser af projektets indflydelse å omgivelserne – det vil typisk være både miljømæssigt, økonomisk og visuelt.

LandSyd hjælper vore kunder med lovgivningen på området og foretager anmeldelser og eventuelt udkast til screening af projektet. Hvis kommunen, som er VVM-myndighed på de fleste projekter, vurderer, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse hjælper LandSyd med at samle de nødvendige faglige kompetencer, der skal til for at få udarbejdet VVM-redegørelsen.

Dispositionsplaner

LandSyd har lang erfaring med at hjælpe vores kunder med at disponere deres projekter. Vi starter typisk med at foretage en opmåling, så vi har styr på områdets størrelse og højdeforhold. Herefter kan vi i samarbejde med kunden.

Visualiseringer

Vi har stor erfaring i at lave visualiseringer til lokalplaner. Vi arbejder typisk sammen med en arkitekt eller ingeniør, som har tegnet et byggeri, hvor efter vi foretager opmåling og fotografering til brug for fotorealistiske visualiseringer. I andre tilfælde foretager vi opmåling med vores droner og leverer en 3d-model, som kan ses i en internetbrowser med både de eksisterende og de nye forhold.

Se eksempler på 3D visualiseringer på LandSyds Sketchfab eller Youtube kanal.

Ophævelse af lokalplaner

LandSyd har hjulpet flere kommuner med at ophæve lokalplaner i forbindelse med oprydning af forældede lokalplaner. Ophævelse kræver, at man følger proceduren i planloven, og LandSyd kan hjælpe med at frigøre ressourcer, så kommunens medarbejdere kan bruge deres tid på andre opgaver.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik